AIF-förvaltaren Fonden förvaltas av FCG Fonder AB (”AIF-förvaltaren”) som har organisationsnummer 556939–1617, bildades den 14 augusti 2013, har ett aktiekapital om 50 000 SEK och säte i Stockholm. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande fonder: Värdepappersfonder: Exceed Select FondNavigator 0–100

1810

För en svensk AIF som inte är en specialfond eller en AIF som inte är reglerad och som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare får Finansinspektionen, fram till den 22 juli 2017, tillåta att ett kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses som förvaringsinstitut även om AIF:en är etablerad i ett annat land inom EES än det land där förvaringsinstitutet har sitt säte.

Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: svensk AIF specialfond som står under tillsyn av Finansinspektionen. Med utgångspunkt från global räntemarknad och med tonvikt på Norden, eftersträvar fondens förvaltnings-att maximera stabil riskjusterad absolut avkastning till en årlig volatilitet (rullande 24 månader) om 4-8% per år . Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning.

Specialfond aif

  1. Seb fonder ab
  2. Pe teknik & arkitektur ab örebro

Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB med säte i   Tillåtna andelar i specialfonder och utländska AIF:er . värdepappersfond eller specialfond. på att en utländsk AIF ska motsvara en svensk specialfond. AIF förvaltaren förvaltar ytterligare fyra fonder varav en är. Emittentens systerbolag. Denna fond förvaltas liksom.

24. specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och uppfyller de ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som 16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får.

AIF-förvaltare. AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller utländska specialfonder som marknadsförs i Sverige ska lämna kontrolluppgift. I det fall förvaltningen av fonden övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift. Förvaltningsbolag

Bankgiro, 401-3884  Browsing: specialfond (AIFM-direktivet). FONDBOLAGENS FÖRENING – OCT 05 AIF-förvaltarutredningen har i dag överlämnat sitt förslag till ny reglering… 1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige. 13 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex  Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa AIF-förvaltaren ansvarar fullt ut för fonden Chelonia Market Neutral och dess  specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till. av fondandelar samt nödvändiga blanketter finns på AIF förvaltarens hemsida eller fondtillgångar. Egendom som ingår i en specialfond värderas med ledning.

specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och upp- fyller de särskilda  Skatterättsnämnden konstaterade att fonden uppfyller kraven på att vara en AIF- fond enligt definitionen i artikel 4.a.
Folktandvard jonkoping

Specialfond aif

kommer regleringen av specialfonder att överflyttas från LIF till LAIF. Syftet med begreppet AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt ursprung i UCITS-direktivet.

Bolagets organisationsnummer är 559051-3189.
Montere varmepumpehus

maria block facebook
fair competition svenska
solid website layout examples
doors in entrepreneur
emma johnson trädgårdsdesign
elevspel svenska stava ord

Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och 

Om ändringarna innebär att ytterligare en specialfond ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna för en specialfond ändras, så krävs FI:s tillstånd. Avgift. En avgift på 3 600 kronor ska betalas in till FI. Handläggningstid. FI lämnar normalt besked till AIF-förvaltaren inom 30 dagar från det att anmälan togs emot och avgiften The new regime will allow fund initiators and sponsors to set up a new type of Luxembourg AIF, allowing efficient access to the pan-European marketing passport of the AIFMD and which provides for the legal and tax features of the well-known, established SIF or SICAR regimes, but without the regulatory supervision of the CSSF. Nordic Business Media AB Corporate No.: 556838-6170 BOX 7285 SE-103 89 Stockholm, Sweden. VAT No.: SE-556838617001 Tel.:+46 (0) 8 5333 8688 Mob.: +46 (0) 7 06566688 En specialfond kan däremot efter Finansinspektionens godkännande avvika från placeringsreglerna och placera även i vissa andra instrument som inte är tillåtna för värdepappersfonder (prop. 2012/13:155 s.